အစိုးရက က်ဴးေက်ာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေသာ ျမကလပ္ေတာင္ေျခတြင္ေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားမွဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Spread the love

ျမကလပ္ေတာင္ေျခ႐ွိေျမမ်ားကို သာသနာပိုင္ေျမဟုဆိုကာ အစိုးရမွ လက္႐ွိေနထိုင္သူမ်ားကို ဖယ္႐ွားဖို႔အမိန္႔ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ေနထိုင္သူမ်ားမွ ယေန႔ ဆႏၵျပေနၾကသည္။

ယင္းေျမကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေရာင္းခ်တာျဖစ္ၿပီး သာသနာပိုင္ေျမ ဟုဆိုကာ လက္႐ွိအစိုးရမွ ယခုမိုးရာသီကုန္တြင္ေျပာင္းေရြ႔ေပးဖို႔. ေျပာဆိုထားေၾကာင္းသိရသည္။

ေျမပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား႐ွိေနၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပသနာအေၾကာင္းရင္းကို အမ်ားသိေအာင္ ႐ွင္းလင္းခ်ျပမႈမ်ားမ႐ွိေသးေၾကာင္းသိရသည္။

Photos – Naw Naw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *