ကရင္နီျပည္ (ကယား) တြင္ သာသနာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရမႈအေပၚ ေျပာင္းဖူးသပိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Spread the love

ကရင္နီျပည္ (ကယား) တြင္ သာသနာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ရမႈ အေပၚ ေျပာင္းဖူးသပိတ္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *