ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ႏွစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

Spread the love

ဗမာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ကရင္နီ တပ္မေတာ္ တို႔အၾကား ႏွစ္ဘက္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႕မႈျဖစ္စဥ္အေပၚ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *