ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု

Spread the love


အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးသည္ အဆိုပါတိုင္းျပည္က ခ်မွတ္က်င့္သံုးသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာအေပၚ တြင္ မ်ားစြာတည္မွီသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို မဟာဗ်ဴဟာျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍က်င့္သံုးလာၾကသည္၊ ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ကြဲျပား ျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာပံုေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ခံယူက်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏အခန္းက႑၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံ၏ဓနအင္အားႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊  ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူထာၾကသည့္ အင္အားစုမ်ား၏အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

          သို႔ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ တိုင္းျပည္က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖစ္ပါသည္၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈအေပၚအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏အျမင့္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုရယူထားၾကေသာ ထိပ္ဆံုးမွတာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ၎တို႔ပံုေဖာ္လိုေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ၎တို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကတဆင့္ ထင္ဟပ္ပံုေဖာ္တတ္ၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္က က်င့္သံုးေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆိုပါတိုင္းျပည္ကက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပံုေဖာ္ျပသပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ မိမိ၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသား                 ေရးအယူအဆ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္မႈေရွ႔တန္းတင္ေသာအယူ၀ါဒႏွင့္ အေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္တို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈတို႔အနက္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိးျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကိုပံုေဖာ္သနည္းဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္တြင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္သာမက အဆိုပါတုိင္းျပည္ႏွင့္ နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္ေန ေသာ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္အတြက္ပါ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီမိခင္ႏိုင္ငံႀကီးအိႏိၵယမွ ပညာရွင္ပရာဘတ္ပါရန္ပါလာရီ ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအမ်ားက အထူးအေလးထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ပရာဘတ္ပါရန္ပါလာရီ က “အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္မဆို ဘက္ေပါင္းစံုၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသားကို အာမခံ ခ်က္ေပးသည့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္တည္တံ့တံ့ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ စြမ္းပကားမ်ဳိးျဖစ္သည္” ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။

          ဘက္ေပါင္းစံုၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွဆင္းသက္ေသာ တိုင္းျပည္တိုင္းလိုလိုသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုမႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါသည္။

          ၂၁ ရာစုေခတ္၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ က်ယ္ျပန္႕ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးျပႆနာမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၊ သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲ လာေသာေခတ္စနစ္၏အေျခအေနႏွင့္ အသစ္အသစ္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေတာ္အတန္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားပင္လွ်င္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသား                    လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီျပန္လည္သံုးသပ္၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကိို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြမ္းမံေရးဆဲြခ်မွတ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာစဥ္းစားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါတြင္ ရွည္လ်ားသည့္ စစ္အာဏာရွင္ေနာက္ခံျပဳသမိုင္းျဖစ္ရပ္အေပၚအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အယူအဆ အျဖစ္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကိုေရွ႔တန္းတင္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

          ဤသည္မွာလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ထူးျခားသည့္ အာဏာခြဲေ၀ပံုေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္သည္အရပ္သားအစိုးရ၏ အလုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျပင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးကိုပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ၏လံုၿခံဳေရးက႑တြင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသာမက ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ပါတိုင္ပင္ေရးဆြဲၾကပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုက အပ္ႏွင္းထားေသာအာဏာအရ ႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္တြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားၿပီး တပ္မေတာ္ကလည္း အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးက႑တြင္အေရးပါသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာျပင္ဆင္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္က ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္း (National Defense White Paper) ကိုသာေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာလံုၿခံဳေရးရႈေထာင့္မွသာ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားသည့္ တပ္မ ေတာ္လက္တြင္း အတြက္ေရးဆြဲထားေသာ အလြန္လစ္ဟာခ်ဳိ႔ယြင္းသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေန သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္၊ 

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရွႈင္းပါသည္ တပ္မေတာ္၏လံုၿခံဳေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို လံုၿခံဳမႈေပးရမည့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးကိုမ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္အျပင္ အဆိုပါ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္တာ၀န္ရွိသည့္ဌာနမ်ား၏ အေရးပါသည့္ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား တြက္ခ်က္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

          အဆိုပါလစ္လာခ်ဳိ႔ယြင္းမႈသည္ ယခုခ်ိန္မွစတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္စတင္အျမစ္တြယ္ခဲ့ခ်ိန္ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခင္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္မ်ား ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို အဓိကၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရး ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေနာက္တံခါးႏွင့္လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ က်န္းမာေရးကပ္ ေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေလ်ာ့ရဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကခါးဆည္းခံလာရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။

          ထို႔သို႔ယခင္ကတည္းက မဟာဗ်ဴဟာက်က်ကာကြယ္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခုခ်ိန္ထိလည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို  ကာကြယ္ရန္စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထား ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔က်က်ႏွင့္ေဆာ လွ်င္စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။

          ေနာက္ထပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုမွာ တုိင္းျပည္အတြင္း အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား တစ္ခုလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ ထိပ္ပိုင္းမွသည္ အလယ္အလတ္ပိုင္းအထိ တာ၀န္ယူထား ၾကသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွတပ္ထြက္မ်ားျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခု လံုးသည္ တိုင္းျပည္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑အလိုက္ရွိရမည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အခန္းက႑နိမ့္က်ေနၿပီး ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုတို႔ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထအေပၚ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ စစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကိုင္ ထားေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာေအာက္ရွိအဆင့္ဆင့္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအထိ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လုပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ ရဲသတင္းအထူးတပ္ဖြဲ႔စသည္တို႔ကို သတင္းေပးပို႔ရသည္နည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ တြင္ အဆိုပါအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အစိုးရလက္ေအာက္သို႔လြဲေျပာင္းေပးလိုက္သည့္တိုင္ အထက္ပါလုပ္ ေဆာင္မႈအေလ့အထမွာ ဆက္လက္တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ လူတစ္စု၏အက်ဳိးစီးပြားအေပၚေရရွည္အကာအကြယ္ အတြက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးျခင္းအာစီယံႏိုင္ငံမ်ားက အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို တိုင္းျပည္အေပၚ အမွန္တကယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာခြဲျခာစိတ္ဖ်ာစဥ္္းစားသံုးသပ္၍ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ လံုၿခံဳေရးကိုအေလးထားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုေရးဆြဲခ်မွတ္ေနၾကသည္။ ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ က႑အလိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ သို႔ မဟုတ္ ေဘးႏၱရယ္ျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

 ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ က႑အလိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ သို႔ မဟုတ္ ေဘးႏၱရယ္ျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၃၇ ကာလအထိ ႏွစ္ (၂၀) အတြက္ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ ၏ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္သာေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရမည္ ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္ (၂၀) အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေဒါက္တိုင္ႀကီး (၃) ရပ္အျဖစ္ လံုၿခံဳေရး၊ ကံုလံုၾကြယ္၀ေရး၊ သင့္တင့္မွ်တစြာရွင္သန္ရပ္ႏိုင္ေရး တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္သာေဖာ္ျပထားသည္ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ (၆) ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၊ တန္ဖိုးျမွင့္တက္ေစသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္္ေစျခင္းႏွင့္အားေကာင္းေစျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သဘာ၀ပါတ္ ၀န္းက်င္ကိုမိတ္ဘက္ျဖစ္ေစသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႀကီးထြားမႈ၊ အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေစျခင္း စသည့္ ဗ်ဴဟာ ၆ ရပ္ျဖင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ဥ္းကပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။

          အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို လံုၿခံဳေရး က႑အတြက္တာ၀န္ရွိအင္အားစုမ်ားကုိေပါင္းစပ္အသံုးခ်သည္သာမက ျပည္တြင္းရွိလူထုႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အျပင္ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ကိုပါလက္ေတြ႔က်က် ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသြားမည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ ကိုေတြ႔ရသည္၊ ထိုအခ်က္က ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မယ္ဆိုင္ရွိ ထမ္လြမ္ (Tham Luang Cave) သဘာ၀လိႈင္ဂူတခုအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ပိတ္မိေနသည့္ကေလးငယ္ (၁၂) ဦးႏွင့္ ေဘာ္လံုး နည္းျပတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ ထိုအခ်ိန္က ထိုင္းအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ၏ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပည္တြင္းရွိသမွ် အင္အားစုမ်ားကိုသာမက အိမ္နီးျခင္းႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အခ်ိတ္အဆက္မိမိ ကယ္ယူ ခဲ့ႏိုင္ျခင္းက သက္ေသျပခဲ့ပါသည္။

          ဤသည္မွာ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရတစ္ရပ္က တာ၀န္ယူႏိုင္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်က်ခ်မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အေရးပါမႈကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲခ်ိန္သည္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္တပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ကာလျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုင္းစစ္တပ္ကိုယ္တိုင္က စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရ၏အခန္းက႑ကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္းထားရွိၿပီး ထိုင္းတပ္မေတာ္သည္ ထိုင္းအစိုးရယႏၱရား၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ စနစ္တက်တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာေကာ္မတီ ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္အတြင္းျပဌာန္းလိုက္သည့္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးပေဒ အေပၚေအျခခံ၍ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ (၆) ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းကား မတူညီေသာရႈေထာင့္မွ မဟာဗ်ဴဟာ ၆ ရပ္ကိုေရးဆြဲတင္ျပမႈအေပၚ အေျခခံ၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို အတိအလင္းဖြင့္ဆိုထားၿပီး၊ အမ်ဳိးသားေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အႏိၱမပန္းတိုင္ကုိယ္၌က ထိုင္းအမ်ဳိးသားမ်ား “ေကာင္းမြန္သည့္လူေနမႈအဆင့္အတန္းရရွိေရးႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္း ေျမ႔ေစေရး” ဟု ရည္မွန္းခ်က္ ထားရွိခဲ့ပါသည္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲျပဌာန္းလိုက္သည့္ ကာကြယ္ ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာမူ ျပည္သူလူထုအတြက္ တိက်သည့္အႏၱိမပန္းတိုင္ကိုမေတြ႔ရဘဲ တိုင္းျပည္၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ က႑အ၀၀ကို တပ္မေတာ္ကတာ၀န္ယူထားသည့္အေျခခံေအာက္တြင္ေရးဆြဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳရးမဟာဗ်ဴ ဟာကိုလည္း တပ္မေတာ္ကသာ တာ၀န္ယူေရးဆြဲခဲ့ပံုရၿပီး လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုလံုၿခံေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အျခား သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၏တာ၀န္ရွိမႈ ႏွင့္တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုသာ အမြန္းတင္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဤစကၠဴျဖဴစာတမ္္းႏွင့္တကြလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္မစဥ္းစားသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အနာဂါတ္တြင္ႀကံဳေတြ႔ဘြယ္ရွိသည့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးျပႆနာမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာသည့္တိုင္ စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ဘြယ္ မရွိေပ။

          တဘက္တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာေျဖရွင္းမႈသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကိုဦးတည္သည့္အျပင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မလြဲမေသြျဖတ္သန္းေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ပါတ္ သက္၍ ယခုထိတိုင္ႏွစ္ဘက္ၾကားကလက္ခံႏိုင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈကိုမေတြ႔ရဘဲ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားရသည္ကိ္ု ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္ ဤအခ်က္က တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ပါတ္သက္၍ မတူညီေသာရႈေထာင့္မွစဥ္းစားခ်ဥ္းကပ္ေနၾကသည္ကိုျပသေန သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲထားသည့္ ကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာစကၠဴျဖဴစာတမ္းအရ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္၏ တနည္းနည္းေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားလိုၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပိုိမိုက်ယ္ျပန္႔လာေသာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုလံုၿခံဳေရးကိုဦးတည္စဥ္းစားမႈေအာက္တြက္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးက႑ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ဖြဲ႔စည္းလိုၿပီး ဖက္ဒရယ္ပံုစံႏွင့္ပိုမိုလိုက္ေလ်ာညီ ေထြမႈရွိသည့္ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုဖြဲ႔စည္းမႈတြင္ မိမိတို႔လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို ေနရာခ်ထားလိုၾကသည္။

          လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သို႔ပင္အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆိုင္ရာက႑ႏွင့္ပါတ္သက္၍ တပ္ မေတာ္ကို ေက်ာ္လႊား၍မရႏိုင္သျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အစိုးရ၏ အခန္းက႑မွာ ေမးခြန္းထုတ္ဘြယ္ျဖစ္ပါသည္။

          တဘက္တြင္ ဤလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းကိစၥသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ထဲထဲ၀င္ ၀င္ ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခင္းအက်င္းအတြက္ မဖြင့္ ေပးသမွ် တိုင္းျပည္တြင္ယေန႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ေရေသာက္ျမစ္ကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ႏွိမ္ႏွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား၊ သယံဇာတႀကိမ္ စာႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ ေပါင္းစံုတို႔၏၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ႏိုင္ငံျခားေၾကြးူၿမီႏြံႏွစ္ေနသည့္တိုင္းျပည္ႀကီးက ကယ္မထမ္းပိုး ထားရဦးမည္သည္ျဖစ္သည္။

          အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၏အခန္းက႑သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲက်ဳိးပမ္းတည္ေဆာက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပါတ္သက္ေနပါသည္၊ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ႀကီး ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည့္ အဓိ ကအေၾကာင္း ၂ ခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ အယူအဆႏွင့္ ပါတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပံုႏွင့္ခ်ဥ္းကပ္ပံု ကြဲျပားျခားနားၾက ျခင္းသည္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

          တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ကိစၥတြင္ လက္ရွိတပ္မေတာ္ကိုပံုေသထား၍ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္း၊ တပ္ဖြဲ႔ရုတ္သိမ္း၊ လူထုႏွင့္ျပန္လည္ေပါင္းစည္း စသည့္ Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) ျဖစ္စဥ္ အတိုင္းသြားလိုၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားဘက္က လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း Security sector reform (SSR) ပံုစံျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုညိွႏိႈင္းလိုျခင္းျဖစ္သည္၊ အဆိုပါလားရာ ႏွစ္ခုမွာအလြန္ကြဲျပားျခားနားသျဖင့္ ညိွႏိႈင္းမႈေရွ႔မတိုးႏိုင္မွီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

          တဘက္တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၏ အခန္းက႑သည္ တိုင္းျပည္ကပံုေဖာ္မည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္လည္း မ်ားစြာ သက္ဆိုင္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကို္င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္ ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္စုဖြဲ႔ထား သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏ အနာဂါတ္လံုၿခံဳေရးသာမက ၎တို႔အေျခခ်ရာျပည္နယ္ရွိလူထုမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္မည္ျဖစ္သည္။

          အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား၏အခန္းက႑ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ ျခင္းတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနၾကသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဖြဲ႔စည္းမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ စု၏ပံုစံ ျပည္မႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအၾကားအာဏာခြဲေ၀မႈပံုစံသည္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအေပၚ ႀကီးမားေသာအက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈရွိသျဖင့္ အခ်ဳိ႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ခိုင္မာသည့္ႏိုင္ငံေရးမူမ်ားကို အရင္ခ်မွတ္ၿပီးမွ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအင္အားစုမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုစဥ္းစားရန္အႀကံျပဳၾကသည္။

          တဘက္တြင္လည္း မုန္႔လံုးစကၠဴကပ္သည့္ပမာ နိုင္ငံေရးက႑ကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္အတိုင္း ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းေပးရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရကလက္တြန္႔ေနျပန္သည္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကိုလိုလားၿပီး အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွတဆင့္ရရွိလာေသာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ဖဲ့ဖဲ့ၿပီးေပးလိုသည့္ သေဘာမ်ဳိးေတြ႔ရွိရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍မတူညီေသာဖက္ဒရယ္ပံုစံခ်ဥ္းကပ္မႈတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ကို မည္ကဲ့သို႔တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္က တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ဆက္စပ္ေနျပန္ပါသည္။

          ဤသို႔ေသာ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားက SSR လည္းမေျပာ DDR လည္းမဆိုဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို မည္ကဲ့သို႔ေဖာ္ေဆာင္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္အေျဖရွာရန္ အႀကံျပဳလာၾကပါသည္။ ဤနည္းသည္ ျဖစ္တန္ရာေသာ္လည္း ဤကိစၥအတြက္အဓိက က်သည့္ တပ္မေတာ္က လက္ခံစဥ္းစားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤသို႔ လက္ခံစဥ္းစားႏိုင္ရန္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးရန္ေရးဆြဲထားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို

တည္ေဆာက္မည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတြင္ လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုးႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္း သားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ဘက္ေပါင္းစံုလံုၿခံဳေရးကိုအာမခံသည့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ေရး ဆြဲရန္လိုအပ္သလို တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္္ကိစၥအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ အခန္းက႑ကို တည္ေဆာက္မည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အားလံုးကလက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာ သစ္တြင္ညိွႏိႈင္းသတ္မွတ္ရရွိသည့္ပံုစံျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ ဤက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္သူတိုင္းကေၾကေၾကလည္လည္ ေဆြးေႏြးညိွနိႈင္းအေျဖရွာၾကရန္လိုပါသည္။

          ထို႔ထက္ပို၍ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္အျပန္အလွန္စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကိုရပ္ဆိုင္း၍ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းကို အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲစတင္သင့္ၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္မူဘဲ ဆက္လက္၍ တိုက္ခိုက္ေနၾကဦးမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တိုင္းျပည္ႀကီးသည္ ဖ်ံႏွစ္ေကာင္ၾကားက ငါးက်င္းအား ေျမေခြးစားသည့္ပမာ လံုးပါးပါးသြားရန္သာ ရွိေပေတာ့သည္။

ေသာသီခို ေရးသားသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *