မင္းလား နိုင္လြတ္လံု

Spread the love

ရူဘီ

လက္ရိွကရင္နီျပည္တြင္ ေခတ္စားေနသည့္ ဥပေဒတစ္ခုမွာ နိုင္လြတ္လံု ဟူ၍ အသိမ်ားၾကသည့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ပးေရးဥပေဒ ျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွ ျပဌါန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဤဥပေဒ၏ ျပဌါန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္ ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္နိုင္သည္။

လက္ရွိ ျပည္နယ္တြင္းတြင္ အစိုးရမွ နိုင္လြတ္လံုဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားသည့္ လူငယ္မ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ေတာင္သူမ်ားအား အလားတူ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ေပ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။

ပုဒ္မ(၁၀) ပါ ျပဌါန္းခ်က္မွာ- မည္သူမဆို ပုဒ္မ (၇)ပါ တားျမစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ (၈) ပါတားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္းျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူကို အနည္းဆံုး ေျခာက္လမွ အမ်ားဆံုး သံုးႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ အနည္းဆံုး က်ပ္သံုးသိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ ၁၅ သိန္းအထိ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္နိုင္သည္ ဟု ပါရွိပါသည္။

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ပုဒ္မ ၇ ႏွင့္ ၈ တို႔ကို ျပန္ေလ့လာလွ်င္မူ ပုဒ္မ ၇- မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ခြင့္ျပဳသည့္ ကိစၥမွတစ္ပါး တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ေက်ာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း မျပဳရ။ ပုဒ္မ ၈- မည္သူမွ် တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ ဝရမ္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ျဖစ္ေစ၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ သို႔မဟုတ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲျဖစ္ေစ ဆိုျပီး လိုက္နာစရာအခ်က္မ်ားကို ျပဌါန္းထားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ပုဒ္မ ၇ ကိုျပန္ဆန္းစစ္ရမည္ဆိုလွ်င္ တရားရံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ မည္သူ႔ကိုမွ် ၂၄ နာရီထက္ေကာ္လြန္၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမျပဳရ ဆိုသည့္ စကားရပ္သည္ တစ္စံုတစ္ရာ အာဏာရွိသူျဖစ္သည့္ ရဲ အား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္နိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ မည္သည့္ တရားရံုးမွ သာမန္ျပည္သူအား ဝရမ္း ထုတ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။

သံသယရွိသူအား ဖမ္းဆီးရာမွာ ရဲမ်ား၏ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ပုဒ္မ ၈ ျပဌါန္းခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသည့္အခါတြင္လည္း နိုင္ငံသားမ်ား လိုက္နာစရာပုဒ္မမ်ား မဟုတ္ပဲ နုိင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို မထိပါးရန္ ရဲ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ စသည့္ အာဏာရွိသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လိုက္နာရမည့္ ပုဒ္မမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

သို႔ေသာ္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ား နိုင္လြတ္လံု ပုဒ္မ ၁၀ ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ၾကည့္လွ်င္ တရားစြဲခံရသူမ်ားသည္ အာဏာရွိသူမ်ားသဖြယ္ျဖစ္ေနျပီး တရားစြဲသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ စစ္တပ္ သည္ နိုင္ငံသားမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားပါသည္။

ဤတရားစြဲဆိုမႈသည္ နိုင္လြတ္လံုဥပေဒ၏ မူလ ဆိုလိုရင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္အေနအထားတြင္ ရွိေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ပံုစံ လံုးဝ မွားေနပါသည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ စစ္တပ္တို႔သည္ နိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသေလာ ဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာရွိပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ ႏွင့္ စစ္တပ္ ဟူသည္ နိုင္ငံသားမ်ား လံုးဝမဟုတ္ပါ။

အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက နိုင္ငံသား ဟူသည့္ ေနရာ ေရာက္ေသာ္လည္း ယခု တရားစြဲဆိုမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စားအေနျဖင့္ တရားစြဲဆိုေသာေၾကာင့္ မွားေနသည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

အေျမာက္တပ္မွ ေတာင္သူမ်ားအား စြဲဆိုသည့္ ကိစၥသည္လည္း ထိုနည္းတူျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တရားစြဲဆိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကို သံုးသပ္မည္ဆိုပါက လူငယ္မ်ားအား မေက်နပ္စိတ္ျဖင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဥပေဒအားအသံုးခ်ျပီး ဂလဲ့စားေခ်ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ဥပေဒဆိုသည္မွာ အျပစ္ရွိသူကို အျပစ္ေပးျပီး အျပစ္မဲ့သူကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဆိုရိုးစကားမွာ- Law is not for revenge. ဟူ၍ ရွိပါသည္။ ဥပေဒကို လက္နက္သဖြယ္အသံုးျပဳျပီး တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ဂလဲ့စားေခ်၍ မရပါ။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ကရင္နီျပည္တြင္ နိုင္လြတ္လံုဟူသည္ အာဏာရွိသူလူတန္းစားမ်ားမွ အာဏာမဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တရားဝင္ဖိႏွပ္မႈျပဳနိုင္ရန္ မိမိအခြင့္ အာဏာသံုးကာ ဥပေဒအား လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ျပီး အလြဲသံုးစားခံရသည့္ အသံုးျပဳခံ လက္နက္ တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၾကီးနိုင္ ငယ္ညွင္းဆိုသည့္အတိုင္း နိုင္သူမွ လြတ္လပ္စြာႏွင့္ လံုျခံဳစြာျဖင့္ ေအးေအးလူလူ တရားစြဲဆိုနိုင္ရန္အတြက္သာ အသံုးတည့္ေၾကာင္း…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *