ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

Spread the love

၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တခ်ဳိးေကြ႔အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ တ၀က္တပ်က္ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရတက္လာသည္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစာေပးေဆာင္ရြက္လာၿပီး ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီသို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္လာသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ KNPP တြင္ အေၾကာင္း ၃ ရပ္ရွိသည္ –

၁) ျပည္နယ္အတြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ရန္၊

၂) ျပည္သူလူထု ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ရန္၊

၃) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို အျပည့္အ၀အာမခံ  သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ  တဆင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္။

ဟူသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ မွသည္ ၂၀၁၅-ခု၊ ေအာက္တုိဘာလမတိုင္မွီကာလမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးဆိုင္ရာျဖစ္ စဥ္မ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ မွစတင္ခဲ့သည့္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ညိွႏိႈင္း  မႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားတို႔သည္ တျပည္လံုးရွိျပည္သူလူထုက စိတ္၀င္ တစားေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္လာသည္။ 

ထိုမွတဆင့္ စာခ်ဳပ္ညိွႏိႈင္းမႈအၿပီးသတ္လက္ မွတ္ထိုးပြဲ၊ ထိုမွတဆင့္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမစမွီ တစ္လအလို ၂၀၁၅-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS တို႕ ဦးေဆာင္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈) ဖြဲ႔လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုပါ NCA လက္မွတ္ ေရး ထိုးပြဲေနာက္ပိုင္းတြင္ စာခ်ဳပ္ပါေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္ မ်ား၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ေက်ာ္ ျဖတ္သြားခ့ဲသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္၊ ၂၀၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္း အရွိန္ေလွ်ာ့က်လာၿပီး တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁ ရာစုပင္လံု) အၿပီးတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္သည့္ အစည္းအေ၀းမ်ားအား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီဘက္မွလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား တိိုက္ပြဲအျပင္းအထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ အဘက္ဘက္မွယိုယြင္းလာေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပန္ လည္အသက္သြင္းရန္ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ KIA, TNLA, SSPP ႏွင့္ AA တို႔ကို အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ကိုအေထာက္အကူျပဳရန္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ (၄)လ အတြက္ စစ္တိုင္းႀကီး ၅ တိုင္းတြင္ တဘက္သတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးကိုေၾကညာခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပါ၀င္သည့္ အေနာက္ပိုင္းတုိင္းမပါသည့္ အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္၀ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တို႔အၾကားတိုက္ပြဲမ်ား အျပင္းအထန္ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ အပစ္ရပ္ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ျမည္သည့္ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိုမွ် မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္အတြက္ တပ္မေတာ္မွ စစ္တိုင္း ၅ တိုင္း အပစ္ရပ္သက္တမ္းကို ေနာက္ထပ္ ၂ လအျဖစ္ ဇြန္လအထိထပ္တိုးေပးခဲၿပီး၊ ယခုႏွစ္ဇြန္လ (၃) ရက္ ေန႔တြင္ ေနာက္ထပ္အပစ္ရပ္သက္တမ္းကို ၂ လ ထပ္တိုးေၾကာင္းေၾကညာခဲ့သည္။

 သို႔ေသာ္ ဤသို႔တပ္မေတာ္က တဘက္သတ္အပစ္ရပ္ေၾကညာရံုမွ်ႏွင့္ အစိုးရ၏ အင္တိုက္အားတိုက္မရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚျပန္လည္ေစ့စပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အႏွစ္သာရရွိ သည့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို မေတြ႔ရဘဲ အဘက္ဘက္ကယို ယြင္းက်ဆင္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုး  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈျဖစ္စဥ္ မေအာင္ျမင္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ 

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း…

အရင္းစစ္လိုက္ပါလွ်င္ –

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပါတ္သက္၍ စကတည္းက အဓိက တာ၀န္ရွိသည့္ အင္အားစုမ်ား၏ ခ်ဥ္းကပ္ စဥ္းစားပံုကြာျခားခဲ့ျခင္းသည္အဓိကက်သည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုး၊ မိမိတို႔နယ္ေျမမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ထိန္းသိမ္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္၊ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတည္ ေဆာက္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားမွတဆင့္ တိုင္းျပည္ကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲ စသည္ျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေတြးေတာပံုေဖာ္ခ်ိန္တြင္ –

တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရက တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုး (အမ္စီေအ)၊ အုပ္စု (၃) စုခြဲ၊

– ႏိုင္ငံေရးလုပ္လိုသူမ်ား ပါတီေထာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္

– စီးပြားေရးလုပ္လိုသူမ်ား ကုမၸဏီေထာင္၊ စီးပြားေရးလုပ္

– လက္နက္ကိုင္လိုသူမ်ား တပ္မေတာ္ထဲ၀င္ သို႔မဟုတ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္လုပ္ 

ႏိုင္ငံေရး လုပ္ခ်င္ရင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လြတ္ဟူ၍ ေလသံျပစ္လာသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA ကို ပူးေပါင္းေရးသားၾကခ်ိန္တြင္ –

တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက ႏွလံုးသားႏွင့္ ေရး၍

အစိုးရက ဦးေဏွာက္နဲ႕ေရးၿပီး

တပ္မေတာ္က လက္နဲ႔ေရးခဲ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NCA ျဖစ္စဥ္မွ ရရွိလာမည့္ ကာလတိုေနာက္ဆက္တြဲရလာဒ္၊ အက်ဳိးအျမတ္ကိုစဥ္းစားသည့္ေနရာတြင္ စဥ္းစားပံုျခင္းမတူညီေသာေၾကာင့္ဟုဆိုရမည္၊ ကာလတို အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ ဌာန္းခြင့္ကို အဓိကစဥ္းစားခ်ိန္တြင္ အစိုးရက တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္အေျခအေနေအာက္တြင္ ရရွိ လာမည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဇိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို စိတ္ကူး ယဥ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး (မည္သည့္နည္းႏွင့္မဆို) ကို ဦး တည္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ စဥ္းစားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အစုအဖြဲ႔ (၃) ဖြဲ႔ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေနာက္ဆက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈပိုင္းတြင္ သိသာစြာကြဲျပားျခားနား သြားသည္ကိုေတြ႔ရမည္။ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေနာက္ဆက္တြဲအေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပါတ္သက္၍

  • ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို လူထုကိုခ်ျပ၊ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုဖိတ္ေခၚ၊
  • ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူထုသေဘာထားမ်ားပါရွိေစရန္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပ၊ ထိုမွတဆင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္က်င္းပသည္၊
  • တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား တူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေရးဆိုမႈေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအမ်ဳိးမ်ဳိးက်င္းပသည္၊ ကြန္ဖရင့္ႀကီး မ်ား၊ ညီလာခံႀကီးမ်ားေခၚယူညိွႏိႈင္းသည္၊
  • ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေရးအတြက္ ျပင္ဆင္သည္၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံု၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ားနဲ႔တိုင္ပင္ျဖင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္။

တပ္မေတာ္ကမူ

– ကာခ်ဳပ္ရံုးမွ တပ္မေတာ္၏ အေျခခံမူ (၆) ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္၊

– တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္ပင္ညိွႏိႈင္းမႈမရွိဘဲ လမ္းတံတားမ်ားတည္ေဆာက္သည္၊

– တပ္ေနရာတိုးခ်ဲ႔၊ တပ္စခန္းေတြခိုင္မာတည္ေဆာက္သည္၊

– ပဏာမအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္ပ်က္ 

  ကြက္သည္၊

– လူထုေျမေတြကိုသိမ္း၍ တပ္ပိုင္ေျမဆိုင္းဘုတ္လိုက္စိုက္ထူသည္၊

– ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ားကို ရွင္းလင္း  ေအာင္ ခ်ျပျခင္းမရွိ၊

– တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို အစည္းအေ၀းမ်ား၌ေတြ႔ဆံုစဥ္ ဆက္ဆြဲႏုတ္ဆက္  ၿပီး ေနာက္ကြယ္မွာ ေသာင္းက်န္းသူဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္သည္၊

– ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဒါင္လိုက္ဆန္ေသာ ပါ၀င္မႈမ်ဳိးျဖင့္ပါ၀င္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈ မ်ား  ျပဳလုပ္သည္။

အစိုးရ၏အေျခအေနကိုၾကည့္ရာတြင္ –

– ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ေရွ႔မမီေနာက္မမီျဖစ္ေနသည္၊ 

– လက္ရွိအစိုးရသည္ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္မဆိုင္သလိုသေဘာထားသည္။

–  လူထုအစိုးရျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရား၀င္မႈကိုပံုႀကီးခ်ဲ႔ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈအခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။ 

– လက္ရွိေျမျပင္၏ပကတိအေျခအေန၊ တိုင္းရင္းသားေဒသအေျခအေနႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ၊ မရွိ မညိွႏိႈင္းဘဲ အလုပ္ျဖစ္ရင္ၿပီးေရာဟုယူဆ၍ ဥပေဒျပဳ သည္၊

– တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမတညႊန္ၾကားပါက စစ္ပြဲမ်ားရပ္ေပးရန္ရွိသည္ ေျပာပါလွ်က္ 

  ရခိုင္မွာ AA ကိုထိထိေရာက္ေရာက္ေခ်မႈန္းရန္ညႊန္ၾကားသည္။

– တိုင္းရင္းသားအေရး၊ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္ပ်က္ကြက္သည္။

– ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္မည္ကို ႏႈတ္ကဖြင့္ေျပာေနေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ရပ္မ်ားသည္ေဖာ္ျပပါ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဆာင္က်ဥ္းလာသည္။ 

အားလံုးသိၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း NCA ျဖစ္စဥ္ႀကီးရပ္သြားသည္။ လက္မွတ္ထိုး ၁၀ ဖြဲ႔အနက္ အဖြဲ႔ႀကီး ၂ ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ KNU နဲ႔ RCSS က NCA ကအလုပ္မျဖစ္ဘူးဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

တဖက္တြင္ FPNCC ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကလည္း NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ မသြားႏိုင္ဟု အတိအ လင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး ၎တို႔အဆိုျပဳသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အစိုးရထံတရား၀င္စာပို႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္အစိုးရကလက္မခံသည့္အျပင္ FPNCC အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းထက္ ယခုအခါ ၀ ႏွင့္ မိုင္းလားတို႔ကို သီးျခားေဆြးေႏြး၍ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႔ကို သီးျခားေဆြးေႏြးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ AA ပါ၀င္သည့္ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႔ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚေနေသာ္လည္း စစ္တပ္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္စစ္ဆင္ေရးတြင္ ရခိုင္လူထုအေပၚကိုင္ တြယ္ပံုမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ ျပည္ထဲေရးဌာနေအာက္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႔က AA ထိပ္တန္းေခါင္း ေဆာင္ ၄ ဦးအား အၾကမ္းဖက္ဥပေဒပုဒ္မ-၅၂(က) နဲ႔တရားစြဲၿပီး တရားခံေျပးအျဖစ္ေၾကညာခဲ့ရာ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္သည္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ပါမူ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ အဆင့္ဆင့္ကြပ္ကဲမႈျဖစ္စဥ္တြင္ တပ္မေတာ္ကရွိသျဖင့္ တပ္မေတာ္ကပါ AA ပါ၀င္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရတို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို တားဆီးပိတ္ပင္ရာေရာက္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အစိုးရက ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ KIA, SSPP, TNLA, AA တို႔ႏွင့္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းရန္ စီစဥ္ေနသည္မွာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ္ လည္းေတြ႔ဆံုမႈယခုခ်ိန္ထိမျဖစ္ေျမွာက္ေသးေပ၊ မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႔ ဘက္က လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း တဖက္တြင္ တပ္မေတာ္၏ ေရွ႔ေနာက္မညီသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားက လက္ေတြ႔ မဆန္သည့္အတြက္ အဆိုပါသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုေျဖေလွ်ာ့မႈ မလုပ္မခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေအာင္ျမင္မည့္အလားအလာ မျမင္ေပ။

တဘက္တြင္ ရပ္ဆိုင္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ျပန္အသက္သြင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ PPST ႏွစ္ဘက္လံုးက ႀကိဳးစားေနသည္ကိုေတြ႔ျမင္ရေသာ္လည္း အစိိုးရဘက္တြင္းလည္း အင္အားခ်ိနဲ႔ေနၿပီး တိုင္းရင္းသား PPST အဖြဲ႔တြင္လည္း မညီၾကပါ၊ KNU အဖြဲ႔အေနျဖင့္ လက္္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ KNPP, KIA, SSPP စသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပန္လည္ လက္တြဲေခၚ၍ ျပည္္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္သြားလိုေသာ္လည္း က်န္ PPST အဖြဲ႔၀င္ မ်ားက သေဘာမတူေပ။

သို႕ျဖစ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တခုလံုးျပန္ၾကည့္လွ်င္ အေျခအေနသည္ မတင္မက်ျဖစ္ေနၿပီး အေျခအေနအရပ္အားလံုးကို ျပန္လည္ထိန္းညိွရန္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူသည္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ေန သည္ကိုေတြ႕ရမည္၊ အစိုးရကလည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျပဳျပင္ရန္လိုအပ္သကဲ့သို႕ တပ္မေတာ္က လည္း သေဘာထားႀကီးရန္လိုအပ္သည္၊ တပ္မေတာ္က သေဘာထားႀကီးႀကီးမထားႏိုင္ေသးသေရြ႔၊ ငါတို႔လုပ္မွျဖစ္မွာ၊ ငါတို႔ယူဆတာအမွန္ ဟုတဘက္သတ္ ယူဆေနသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္ သက္၍ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈရရွိရန္အေၾကာင္းမျမင္ပါ။

သို႔ဆိုလွ်င္ NCA ျဖစ္စဥ္အေပၚ မည္သည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသလည္း –

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ NCA ကိို တိုင္းရင္းသားမ်ားက  ႏွလံုးသားႏွင့္ေရးၿပီး၊ တပ္မေတာ္က လက္ႏွင့္ေရး၍ အစိုးရက ဦးေဏွာက္ႏွင့္ေရးေသာေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္ NCA ကို ဘာသာျပန္ေပးရန္လိုပါသည္။

သေဘာတူညီခ်က္ဟူသည္ ဘက္တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္သာ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး NCA ၏ ၃ ပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ေနမႈပံုုသ႑ာန္ကို ျပင္ဆင္ရပါမည္။

အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္သာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား လက္မွတ္ထိုးရပါမည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားက NCA အား ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္က်ဥ္းႏိုင္သည့္ေလွကားထစ္ အျဖစ္ရႈျမင္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ရႈျမင္ၿပီး အစိုးရက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ လမ္းစဟုရႈျမင္မႈမ်ားကို ျပန္္လည္ ညိွႏိႈင္းရပါမည္။

ေနာင္ေတာ္တစ္ဦး၏ စကားကိုငွားသံုးရပါမူ ဤ (၃) ဖြဲ႔အၾကားရင္ခံုသံျခင္းတူၾကရန္လိုပါသည္။

NCA ရဲ့ေရွ႔ခရီးအတြက္ ျပန္လည္အစပ်ဳိးရာတြင္လည္း အစိုးရက ဆင္သြားရင္လမ္းျဖစ္တယ္ ဟူသည့္ပံုစံ၊ တပ္မေတာ္က တုတ္ယူမလား မုန္႔ယူမလား ဟူသည့္ပံုစံမ်ားကို ျပင္ဆင္ၿပီး တိုင္းရင္းသား မ်ားလိုလားသည့္ တန္းတူေရးအာမခံမႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမြမ္းမံျပင္ဆင္ေရးကို အျပဳသေဘာေဆာင္ လက္ခံရန္လိုအပ္ပါသည္။ 

ဤအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္၍ ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမတည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ ၍ ဘယ္သူကမွား၍ ဘယ္သူကမွန္သည္ကို ျပည္သူမ်ားကဆံုးျဖတ္ရန္သာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအေျခအေနတြင္ KNPP အေနျဖင့္ ဤရႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ Bilateral ထိုးထားသည့္ ျပည္နယ္သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေစာင့္ထိန္း၍ ျပည္နယ္၏တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး NCAလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ ညိွႏိႈင္းလွ်က္ရွိပါသည္။

ဤသို႔ညိွႏိႈင္းေနခ်ိန္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ စစ္တပ္တို႔ႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္ေတြဆံုမႈကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ကာ ျပည္နယ္အတြင္းျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳးစားအေျဖရွာသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုႏွင့္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို တဘက္္တလွမ္းမွ လက္လွမ္းမီသေလာက္ အကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမွန္တရားမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူထု၏အခန္းက႑ ကိုျမွင့္တင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အျခားဘ၀တူတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တိုင္းျပည္အတြက္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူခ်မွတ္ႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကရင္နီအမ်ဳိးသားမ်ား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးအာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံမူ ေရးဆြဲေရးျဖစ္စဥ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူထုအသံကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေသာသီခို) ေရးသားသည္။

Photo –  KnIC 

Caption – ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည့္။ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *