အမ်ိဳးသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Nationalities Alliance(Burma))ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

Spread the love

အေမရိကန္ေရာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ (KnA) ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Nationalities Alliance(Burma)) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *