ကယားျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အယ္လ္ေဖာင္း႐ွိဳ ၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ တို႔ကို ကရင္နီအမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ေရး၏ ရန္သူမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္းသူမ်ားအျဖစ္ ကရင္နီလူငယ္ (၆) ဦးမွ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *