ကရင္နီလူမ်ိဳးစုအသီးသီးတို ့၏ရိုးရာ ဓေလ့မ်ားထဲမွ ၾကက္ရိုးထိုးျခင္း ရိုးရာဓေလ့အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Spread the love

ၾကက္ရိုးထိုးျခင္း

နတ္အားအဓိဌာန္ျပဳ၍ ၾကက္ရိုးထိုးရျခင္းသည္ ခက္ခဲေသာအမႈစီရင္ျခင္းႏွင့္ သာေရး၊ နာေရး၊ ေကာင္းမႈ ဆိုးမႈကိစၥမ်ား၌ နတ္အားအဓိဌာန္ယူ၍ ၾကက္ရိုးထိုးျခင္းအားျဖင့္ ေျပလည္ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယံုၾကည္ယူဆၾကသည္။

ၾကက္ရုိးထိုးျခင္းမွာလည္း အထူးပင္အလုပ္မ်ားလွ်က္ျပဳလုပ္ရသည္။ နတ္ဆရာကၾကက္ဖကိုသတ္ျပီးေနာက္ စအိုမွ မစင္ကိုထုတ္ပစ္လိုက္သည္။ မစင္ကုန္သြားေသာအခါ ၾကက္ဖ၏စအိုမွပင္ ၾကက္၏ညာဘက္ေပါင္ရိုးကိုဦးစြာထုတ္ယူလိုက္သည္။ ယင္းေပါင္ရိုးအေပၚယံရွိအေၾကာအမွ်င္မ်ားအား ဓါးျဖင့္ျခစ္ပစ္လိုက္သည္။

ေပါင္္ရိုး၏ေအာက္ဘက္ထိပ္ကို ဓါးျဖင့္ျဖတ္လိုက္ကာ၊ အေပါက္ထဲသို ့ ဒုတ္ေခ်ာင္းကေလးထည့္သြင္းလိုက္သည္။ ထိုအခါေသြးသည္အရိုးတြင္ရွိေသာ အေပါက္ကေလးမ်ားမွ ကန္ထြက္လာသည္။ ယင္းထြက္ေပါက္ငယ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေပါင္ရိုးတြင္ အေပါက္ဘယ္ႏွစ္ေပါက္ရွိသည္ကို သိရွိရေလသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေပါင္ရိုးတြင္ အေပါက္ကိုရွာယူၾကျပီးလွ်င္ ရွိသမွ်အေပါက္တြင္ အဆင္သင့္ထားရွိေသာႏွီးမွ်င္ကေလးမ်ားကို တစ္ေပါက္လွ်င္ တစ္ခုစီကို ထိုးထားျခင္းျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳထားရသည္။

ထို ့ေနာက္က်န္ရွိသည့္ဘယ္ေပါင္ရိုးကိုထုတ္ျပန္ျပီး ညာေပါင္ရိုးျပဳလုပ္သကဲ့သို ့ပင္လွ်င္ျပဳလုပ္သြားရျပန္သည္။ ေပါင္ရိုးတစ္ဘက္္စီတြင္ အေပါက္ကေလးမ်ားတစ္ေပါက္၊ ႏွစ္ေပါက္၊ သံုးေပါက္ စသည္ျဖင့္ရွိတတ္သည္။ ၾကက္ရိုးမထိုးမီကပင္ နတ္ဆရာက “ ဘယ္စားပါေစ၊ ညာစားပါေစ” ဟုအဓိဌာန္ျပဳရသည္။

ဘယ္စား၊ ညာစား ဆိုသည္မွာ ႏွီးမွ်င္ထိုးထားေသာအေပါက္ကေလးမ်ားသည္ ဘယ္ဘက္္ေပါင္ရိုးရွိအေပါက္က ျမင့္သေလ၊ ညာဘက္ေပါင္ရွိအေပါက္ကျမင့္သေလာဟု အေပါက္ အျမင့္၊ အနိမ့္ကို တိုင္းၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။

ညာစားလွ်င္ညာဘက္ေပါင္က အေပါက္သည္ျမင့္ျခင္းျဖစ္၍၊ ဘယ္စားလွ်င္ ဘယ္ဘက္ေပါင္ကအေပါက္သည္ ျမင့္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္။ အကယ္၍ နတ္ဆရာက ညာစားပါေစဟု အဓိဌာန္ျပဳထားပါက ေပါင္ရိုးႏွစ္ခုကိုယွဥ္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ ညာဘက္ရွိအေပါက္က ျမင့္ေနလွ်င္၊ မိိိမိ၏ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္၊ အိမ္ရွိသူမ်ားစီးပြားျဖစ္မည္၊ ေအာင္ျမင္မည္ဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူသည္။

အကယ္၍ မိမိအဓိဌာန္ျပဳသည့္အတိုင္း မဟုတ္ဘဲလ်က္၊ ဘယ္ဘက္ကစားေနလွ်င္ မေကာင္းဟုအဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေလေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို ့မေကာင္းဟု အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူသည့္အတုိင္း လုပ္စရာ၊ သြားစရာ၊ က်င္းပစရာရွိသည္မ်ားကို ျပည္လည္ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။

(ဦးအယ္ (လ္) ေအာင္စိန္ ၏ ကရင္နီျပည္ (ေခၚ) ကယားျပည္နယ္သမိုင္းစာအုပ္မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပသည္)

Photo – KnIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *