ကရင္နီျပည္ (ကယား) တြင္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ (၁/၂၀၁၇) ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမ႐ွိေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ လုပ္ငန္းစာရင္း

Spread the love

ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးမွ
ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား

(၁) ေတာင္ကြဲေစတီပတ္လမ္းကတၱရာကြန္ကရစ္ခင္းျခင္း ကုန္က်ေငြ – ၁၀၀.၈ သန္းက်ပ္

(၂) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ထု (၁၅’×၆’×၁၂) ကုန္က်ေငြ – ၁၃.၇၇ သန္းက်ပ္

(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ထုရင္ျပင္ခံု (၅၀’×၅၀’ × ၃၀) – ၂၃.၇၀၀ သန္းက်ပ္

(၄) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ထု ရင္ျပင္ကြန္ကရစ္ ပလက္ေဖာင္း (၅၀’×၈၀’×၉) ကုန္က်ေငြ – ၁၄.၆၆၀ သန္းက်ပ္

(၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ထုယာဥ္သြားကြန္ကရစ္လမ္း (၂၂၀’×၁၈’×၁’) ကုန္က်ေငြ – ၂၆.၈၆၀ သန္းက်ပ္

(၆) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးေၾကး႐ုပ္ထု ျမက္ခင္းအလွဆင္ျခင္းကုန္က်ေငြ – ၄၀.၇၂၅ သန္းက်ပ္

(လုပ္ငန္း (၆)ခုအတြက္ ကုန္က်ေငြ – ၂၂၀.၅၈၅ သန္းက်ပ္ – သိန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္) (ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထား႐ွိႏိုင္ဖို႔ ကုန္က်ေငြ သိန္းေပါင္း ၁၂ဝဝ ေက်ာ္ (႐ုပ္ထုစားရိတ္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစားရိတ္မပါေသး)

ဆည္ေျမာင္းဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

(၁) ထီးစဲခါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ေရကန္ရြာေရကန္အား သဲႏႈန္းတူးေဖာ္ျခင္း၊ ကန္ေဘာင္အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ တူးေျမာင္းအေဆာင္အဦးလုပ္ငန္းမ်ားအသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုက္ငန္းအတြက္ကုန္က်ေငြ – ၇၅.၅၀၀ သန္းက်ပ္

(၂) ေနာင္မိုက္ကန္းကန္ျပည္လည္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ ေရေပးအေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ကုန္က်ေငြ – ၁၈.၀၀၀ သန္းက်ပ္

(၃) ေငြေတာင္ေခ်ာင္းျပန္လည္တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း (Crib Wier မွ ေရႊစိုးစံဆီဆိုင္တံတားနားအထိ) ေပ ၂၂၀၀ ကုန္က်ေငြ – ၃၀.၀၀
၀ သန္းက်ပ္

(၄) လံုးက်ဆည္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကုန္က်ေငြ – ၃၆.၀၀၀ သန္းက်ပ္

(လုပ္ငန္းေလးခုအတြက္ကုန္က်ေငြစုစုေပါင္း – ၁၅၉.၅ သန္းက်ပ္/ သိန္းေပါင္း ၁၆၀၀ ခန္႔)

Photo Credit – Khun Athan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *