ကရင္နီျပည္သူမ်ားကန္႔ကြက္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ထု လြိဳင္ေကာ္ေရာက္ၿပီ

Spread the love

ကရင္နီျပည္ (ကယား) လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕႐ွိ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းျခံတြင္ထား႐ွိမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ထု ယေန႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ထုကိုထား႐ွိဖို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္နယ္ရံပံုေငြျဖင့္ ထုလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကယားျပည္နယ္ အစိုးရမွေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေၾကး႐ုပ္ထုထား႐ွိမည့္ကိစၥကို ကရင္နီျပည္ ေဒသခံႏွင့္ လူငယ္ထုမွ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေၾကး႐ုပ္ထုထား႐ွိမည့္ကိစၥကို အစိုးရမွ ပရဟိတ အသင္းမ်ားဆီသို႔လႊဲအပ္မည္ဟု ျပည္နယ္တာဝန္႐ွိသူမ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေၾကး႐ုပ္ထုထားမည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္၊ ကရင္နီလူငယ္ထုမ်ားေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ေနာင္ ျပည္နယ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားလုပ္ပါက ဆႏၵျပသူမ်ားကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ တပ္မေတာ္ကို အမိန္႔ေပးရမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အယ္လ္ေဖာင္း႐ွိွဳမွ ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

ကန္႔ကြက္သည့္ ကရင္နီလူငယ္ထုမ်ားအေနျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မေလးစား၍ ကန္႔ကြက္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကရင္နီျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားအရ ေၾကး႐ုပ္ထုထား႐ွိဖို႔ အခ်ိန္မတန္ေသးသလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ ကတိကဝတ္ကို ဦးစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုလားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ လြိဳင္ေကာ္တြင္မထား႐ွိရန္ ဆႏၵျပဦးေဆာင္သူ လူငယ္ ၂၀ေက်ာ္မွာ ပုဒ္မ ၅၀၅ (ခ)၊ ပုဒ္မ ၁၉ တို႔ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Photos – PKPF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *