အေမရိကန္ေရာက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ားအဖြဲ႕ (KnA) ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (Nationalities Alliance(Burma)) ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္တြင္ ထား႐ွိသည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ ေရြ႔ေျပာင္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းမႈအေပၚ ကရင္နီအမ်ိဳးသားလူငယ္အစည္းအရံုး(K.N.Y.O) ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂၀.၅.၂၀၁၉

ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ထားရွိေသာ ေၾကး႐ုပ္တုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာထားအေပၚ ကယားျပည္နယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KySDP) ၏ ယေန႔ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္။

Statement On Kayah State Government’s handling of the Issue With Gen, Aung San Statue ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေၾကး႐ုပ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရ၏ အေရးယူေဆာင္ရြတ္မႈအေပၚ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္)

Breaking News