၁၂၅ႏွစ္ျပည့္ ျမလဲႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ ဂ်ဳဗလီ အခမ္းအနားကို ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျမလဲရြာတြင္ ဒီကေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလူထုႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမလဲရြာသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ပထမဦးဆံုးဥကၠဌ ဂိုဘီတူရီ၏ ဇာတိရြာျဖစ္သည္။ Photos – KnIC

Breaking News