အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရးသည္ အဆိုပါတိုင္းျပည္က ခ်မွတ္က်င့္သံုးသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာမဟာဗ်ဴဟာအေပၚ တြင္ မ်ားစြာတည္မွီသည္။  သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို မဟာဗ်ဴဟာျပင္ဆင္ေရးဆြဲ၍က်င့္သံုးလာၾကသည္၊ ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံ ကြဲျပား ျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္၊ ႏိုင္ငံျဖစ္ေပၚလာပံုေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း၊ ခံယူက်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ၏အခန္းက႑၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံ၏ဓနအင္အားႏွင့္အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊  ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ကို တာ၀န္ယူထာၾကသည့္ အင္အားစုမ်ား၏အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ စသည့္အခ်က္မ်ား အေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။           သို႔ရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ တိုင္းျပည္က အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈျဖစ္ပါသည္၊ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈအေပၚအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္ၾကေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းျပည္၏အျမင့္ဆံုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကိုရယူထားၾကေသာ ထိပ္ဆံုးမွတာ၀န္ရွိေခါင္းေဆာင္ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ၎တို႔ပံုေဖာ္လိုေသာႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို ၎တို႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကတဆင့္ ထင္ဟပ္ပံုေဖာ္တတ္ၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္က က်င့္သံုးေသာ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာသည္ အဆိုပါတိုင္းျပည္ကက်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ပံုေဖာ္ျပသပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သည္ မိမိ၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈကို က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသား                 ေရးအယူအဆ၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကိုကာကြယ္မႈေရွ႔တန္းတင္ေသာအယူ၀ါဒႏွင့္ အေတြးအေခၚအေပၚ အေျခခံေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာနယ္ပယ္တို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္တြက္ခ်က္၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုမႈတို႔အနက္ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ဳိးျဖင့္ မိမိတိုင္းျပည္၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကိုပံုေဖာ္သနည္းဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အဆိုပါ တိုင္းျပည္တြင္မွီတင္းေနထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္သာမက အဆိုပါတုိင္းျပည္ႏွင့္ နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္ေန ေသာ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္အတြက္ပါ အေရးႀကီးပါသည္။ ဤသို႔ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ားအနက္ ဒီမိုကေရစီမိခင္ႏိုင္ငံႀကီးအိႏိၵယမွ ပညာရွင္ပရာဘတ္ပါရန္ပါလာရီ ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ ႏိုင္ငံအမ်ားက အထူးအေလးထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ပရာဘတ္ပါရန္ပါလာရီ က “အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလတြင္မဆို ဘက္ေပါင္းစံုၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသားကို အာမခံ ခ်က္ေပးသည့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာတည္တည္တံ့တံ့ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ သည့္ စြမ္းပကားမ်ဳိးျဖစ္သည္” ဟု ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါသည္။           ဘက္ေပါင္းစံုၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိႏိုင္သည့္ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွဆင္းသက္ေသာ တိုင္းျပည္တိုင္းလိုလိုသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုမႈျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကပါသည္။           ၂၁ ရာစုေခတ္၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ က်ယ္ျပန္႕ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ အႏၱရာယ္မ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးျပႆနာမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ား၊ သဘာ၀ပါတ္၀န္းက်င္ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈ၊ သဘာ၀ကပ္ေဘးအႏၱရာယ္ မ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကပါသည္။ ေျပာင္းလဲ လာေသာေခတ္စနစ္၏အေျခအေနႏွင့္ အသစ္အသစ္ေသာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေတာ္အတန္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တိုင္းျပည္မ်ားပင္လွ်င္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသား                    လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ကို ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီျပန္လည္သံုးသပ္၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကိို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ မြမ္းမံေရးဆဲြခ်မွတ္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။           ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာစဥ္းစားခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါတြင္ ရွည္လ်ားသည့္ စစ္အာဏာရွင္ေနာက္ခံျပဳသမိုင္းျဖစ္ရပ္အေပၚအေျခခံ၍ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အယူအဆ အျဖစ္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကိုေရွ႔တန္းတင္၍ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။           ဤသည္မွာလည္း အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ထူးျခားသည့္ အာဏာခြဲေ၀ပံုေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စစ္တပ္သည္အရပ္သားအစိုးရ၏ အလုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ရွိၿပီး အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအျပင္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးကိုပါ ထည့္ သြင္းစဥ္းစားသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ၏လံုၿခံဳေရးက႑တြင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသာမက ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ပါတိုင္ပင္ေရးဆြဲၾကပါသည္။           ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျဖစ္စဥ္တြင္မူ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုက အပ္ႏွင္းထားေသာအာဏာအရ ႏိုင္ငံ၏အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္တြင္သာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားၿပီး တပ္မေတာ္ကလည္း အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးက႑တြင္အေရးပါသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို တိုက္ရိုက္ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာျပင္ဆင္မႈကို ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္က ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္း (National Defense White Paper) ကိုသာေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာလံုၿခံဳေရးရႈေထာင့္မွသာ ခ်ဥ္းကပ္စဥ္းစားသည့္ တပ္မ ေတာ္လက္တြင္း အတြက္ေရးဆြဲထားေသာ အလြန္လစ္ဟာခ်ဳိ႔ယြင္းသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာျဖစ္ေန သည္ကိုေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္၊  အဘယ္ေၾကာင့္နည္း၊ ရွႈင္းပါသည္ တပ္မေတာ္၏လံုၿခံဳေရးစကၠဴျဖဴစာတမ္းသည္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကို လံုၿခံဳမႈေပးရမည့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးကိုမ်က္ကြယ္ျပဳထားသည့္အျပင္ အဆိုပါ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရးအတြက္တာ၀န္ရွိသည့္ဌာနမ်ား၏ အေရးပါသည့္ ပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား တြက္ခ်က္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။           အဆိုပါလစ္လာခ်ဳိ႔ယြင္းမႈသည္ ယခုခ်ိန္မွစတင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အာဏာရွင္စနစ္စတင္အျမစ္တြယ္ခဲ့ခ်ိန္ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။           ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ယခင္အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္မ်ား ေကာင္းစြာျပင္ဆင္ကာကြယ္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာ အမ်ဳိးသား လံုၿခံဳေရးကို အဓိကၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္လံုၿခံဳေရး ကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေနာက္တံခါးႏွင့္လူ၀င္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ား၊ က်န္းမာေရးကပ္ ေဘးႏွင့္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေလ်ာ့ရဲမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္ကခါးဆည္းခံလာရျခင္းျဖစ္ပါ သည္။           ထို႔သို႔ယခင္ကတည္းက မဟာဗ်ဴဟာက်က်ကာကြယ္ရန္ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ယခုခ်ိန္ထိလည္း လူသားမ်ဳိးႏြယ္ကိုၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို  ကာကြယ္ရန္စနစ္တက်ျပင္ဆင္ထား ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို လက္ငင္းရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳရခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔က်က်ႏွင့္ေဆာ လွ်င္စြာကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။           ေနာက္ထပ္ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ အမွန္တရားတစ္ခုမွာ တုိင္းျပည္အတြင္း အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၱရား တစ္ခုလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဆင့္ဆင့္တြင္ ထိပ္ပိုင္းမွသည္ အလယ္အလတ္ပိုင္းအထိ တာ၀န္ယူထား ၾကသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွတပ္ထြက္မ်ားျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခု လံုးသည္ တိုင္းျပည္၏အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လည္ပါတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က႑အလိုက္ရွိရမည့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အခန္းက႑နိမ့္က်ေနၿပီး ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ျပည္သူလူထုတို႔ စနစ္တက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အေလ့အထအေပၚ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။ စစ္တပ္ကခ်ဳပ္ကိုင္ ထားေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာေအာက္ရွိအဆင့္ဆင့္ေသာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားသည္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအထိ တိုက္ရိုက္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားအတြင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏လုပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသား ေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ ရဲသတင္းအထူးတပ္ဖြဲ႔စသည္တို႔ကို သတင္းေပးပို႔ရသည္နည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ တြင္ အဆိုပါအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အစိုးရလက္ေအာက္သို႔လြဲေျပာင္းေပးလိုက္သည့္တိုင္ အထက္ပါလုပ္ ေဆာင္မႈအေလ့အထမွာ ဆက္လက္တည္ရွိဆဲျဖစ္ပါသည္။           ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဤကဲ့သို႔အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚ လူတစ္စု၏အက်ဳိးစီးပြားအေပၚေရရွည္အကာအကြယ္ အတြက္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အိမ္နီးျခင္းအာစီယံႏိုင္ငံမ်ားက အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို တိုင္းျပည္အေပၚ အမွန္တကယ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအေပၚ အေျခခံကာခြဲျခာစိတ္ဖ်ာစဥ္္းစားသံုးသပ္၍ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ လံုၿခံဳေရးကိုအေလးထားသည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးမဟာဗ်ဴဟာကိုေရးဆြဲခ်မွတ္ေနၾကသည္။ ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ က႑အလိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ သို႔ မဟုတ္ ေဘးႏၱရယ္ျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။  ဤသို႔ေရးဆြဲရာတြင္ က႑အလိုက္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုပါ၀င္မႈအခန္းက႑ကိုလည္း ဖြင့္လွစ္ထားေပးသည္ကိုလည္းေတြ႔ရသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ အဆိုပါတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူလူထုအေပၚၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ သို႔ မဟုတ္ ေဘးႏၱရယ္ျဖစ္ပြားပါက စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။           ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၃၇ ကာလအထိ ႏွစ္ (၂၀) အတြက္ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသည့္ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာတြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ ၏ က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္သာေရးဆြဲေဖာ္ျပထားသည္ကိုေတြ႔ရမည္ ဆိုလိုသည္မွာ ႏွစ္ (၂၀) အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ေဒါက္တိုင္ႀကီး (၃) ရပ္အျဖစ္ လံုၿခံဳေရး၊ ကံုလံုၾကြယ္၀ေရး၊ သင့္တင့္မွ်တစြာရွင္သန္ရပ္ႏိုင္ေရး တြင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို က႑တစ္ရပ္အေနျဖင့္သာေဖာ္ျပထားသည္ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္ရာတြင္ အဓိကမဟာဗ်ဴဟာ (၆) ရပ္ျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး၊ တန္ဖိုးျမွင့္တက္ေစသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္္ေစျခင္းႏွင့္အားေကာင္းေစျခင္း၊ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား၊ သဘာ၀ပါတ္ ၀န္းက်င္ကိုမိတ္ဘက္ျဖစ္ေစသည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႀကီးထြားမႈ၊ အစိုးရစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေစျခင္း စသည့္ ဗ်ဴဟာ ၆ ရပ္ျဖင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခ်ဥ္းကပ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။           အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအေပၚၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကို လံုၿခံဳေရး က႑အတြက္တာ၀န္ရွိအင္အားစုမ်ားကုိေပါင္းစပ္အသံုးခ်သည္သာမက ျပည္တြင္းရွိလူထုႏွင့္ ပုဂၢလိက အခန္းက႑၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္အျပင္ အိမ္နီးျခင္းတိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ကိုပါလက္ေတြ႔က်က် ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳသြားမည္ဟု အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည္ ကိုေတြ႔ရသည္၊ ထိုအခ်က္က ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း မယ္ဆိုင္ရွိ ထမ္လြမ္ (Tham Luang […]

ရူဘီ လက္ရိွကရင္နီျပည္တြင္ ေခတ္စားေနသည့္ ဥပေဒတစ္ခုမွာ နိုင္လြတ္လံု ဟူ၍ အသိမ်ားၾကသည့္ နိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈကို ကာကြယ္ပးေရးဥပေဒ ျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၈)ရက္ေန႔တြင္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္မွ ျပဌါန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဥပေဒ၏ ျပဌါန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဥပေဒပါ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအား ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္ ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္နိုင္သည္။ လက္ရွိ ျပည္နယ္တြင္းတြင္ အစိုးရမွ နိုင္လြတ္လံုဥပေဒပုဒ္မ (၁၀)ျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ကန္႔ကြက္လႈပ္ရွားသည့္ လူငယ္မ်ားအား တရားစြဲဆိုျခင္း၊ စစ္တပ္မွ ေတာင္သူမ်ားအား အလားတူ ဥပေဒပုဒ္မျဖင့္ေပ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ေနရပါသည္။ ပုဒ္မ(၁၀) […]

၁၉၄၈ ခုႏွစ္က ကရင္နီျပည္စစ္သည္ “ဘာသာေရးအေျခခံစစ္ျဖစ္ပြားျခင္း”မဟုတ္ပါ။ ဇစ္ျမစ္သည္ ဗမာႏွင့္ ေပါင္းေရး မေပါင္းေရးမွာစျပီး ဗမာႏွင့္ ေပါင္းလိုသည့္ ကရင္နီအုပ္စုကသာ ဗမာႏွင့္ ေပါင္း၍သာ ကရင္နီျပည္ကို ဗမာ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္က်ဴးေက်ာ္မႈကေနျဖစ္လာသည့္ နယ္ခ်ဲ႔ ဗမာတို႔အား ခုခံထြန္းလွန္သည့္ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ “ဘာသာေရးအေျခခံစစ္ျဖစ္ပြားျခင္း” ဆိုရေလာက္ေအာင္ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်င္ RCM ခရစ္ယန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏွစ္ပါး အသတ္ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္မွာ တဖက္က ႏိုင္ငံေရး ေတြးေတာဆင္ေျခမႈအပိုင္းမွာ အားနည္းမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ သမိုင္းေရးသူကလည္း အတြင္းက်က် ျဖစ္ရပ္မွန္ကို မသိ၍ အေပၚက ထင္သာျမင္သာသည့္ ျဖစ္ရပ္ကိုသာ ေရးသားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ “ဘာသာေရးအေျခခံစစ္ျဖစ္ပြားျခင္း” ကို ယေန႔ျပည္သူအၾကားထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ သမိုင္းကိုေသခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရမည္။ RCM ဘုန္းႀကီးအသတ္ခံရသည့္ျဖစ္ရပ္အား […]

၂၀၁၀-ျပည့္ႏွစ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တခ်ဳိးေကြ႔အေျပာင္းအလဲအျဖစ္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ တ၀က္တပ်က္ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုးရတက္လာသည္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရတက္လာၿပီးသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးကို ဦးစာေပးေဆာင္ရြက္လာၿပီး ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရး ပါတီသို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ၂၀၁၁-ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ စတင္လာသည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းႏွင့္ပါတ္သက္၍ KNPP တြင္ အေၾကာင္း ၃ ရပ္ရွိသည္ – ၁) ျပည္နယ္အတြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ရန္၊ ၂) ျပည္သူလူထု ဘ၀ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ရန္၊ ၃) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔ကို အျပည့္အ၀အာမခံ  သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ  တဆင့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရန္။ ဟူသည့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ မွသည္ ၂၀၁၅-ခု၊ ေအာက္တုိဘာလမတိုင္မွီကာလမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးဆိုင္ရာျဖစ္ စဥ္မ်ားသည္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းႏွင့္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ […]

“ က်ေနာ္သိသေလာက္ကေတာ့ ဒီဒိုင္ေတြက သက္ဆိုင္ရာကို ပိုက္ဆံေပးျပီးဂိမ္းဖြင့္ထားတာ၊ က်ေနာ့္ ေဘာစိ (ဂိမ္းဒိုင္ကိုိဆိုလိုသည္) ကေတာ့ တရုတ္၊ သူကဗမာစကားေတာင္ေကာင္းေကာင္းမတတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ အခုလိုလုပ္ဖို ့ ့ၾကားကေနတစ္ေယာက္က ရဲေတြကိုညွိေပးတယ္၊ လိုင္းေၾကးေပးဖို ့ေပါ့၊ အဲ့ေလာက္ဘဲက်ေနာ္သိရတယ္” ဘခက္​ (​ေငြ​ေတာင္​ျပည္​) ​ေရးသားသည္​ “ ဒီရပ္ကြက္မွာ ငါးဂိမ္းဖြင့္တာအေတာ္ၾကာျပီ၊ ညညဆို ဂိမ္းေဆာ့တဲ့အသံေတြသီခ်င္းသံေတြနဲ ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေတာ္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးတယ္၊ ညသန္းေခါင္ဆို ဂိမ္းရံုမွာ ေယာက်ာၤးကိုလာရွာရင္းလင္မယားစကားမ်ားၾကတာလည္း ခဏခဏဘဲ” ဟု လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ ့၊ ပန္ကန္းေက်းရြာအုပ္စု စိုက္ကြင္း (၃) ေက်းရြာမွာေနထိုင္တဲ့ မအိ က သူမမၾကာခဏၾကံဳေတြ ့ေနရတဲ့အျဖစ္အပ်က္ကိုေျပာျပသည္။ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ ့ပန္ကန္းေက်းရြာအုပ္စုထဲက စိုက္ကြင္း (၃) ဆိုေက်းရြာထဲက […]

ဘူးရယ္ (ခ်ိကယ္ေျမ) ေရးသားသည္။ “ဒီေတာ့ အယ္လ္ေဖာင္းရွိဳနဲ ့ေမာ္ေမာ္ေရ ့ ကရင္နီျပည္လူျမင္ကြင္းၾကီးထဲမွာ က်ဳပ္ကိုသံဆူး ၾကိဳးေတြနဲ႕ ခတ္လံုျခံဳေရးေတြအထပ္ထပ္ခ်ျပီး အျပစ္ရွိသူတစ္ေယာက္လိုမထားၾကပါနဲ ့ေတာ့၊ က်ဳပ္ျဖင့္ခုလိုေနရတာ မ်က္ႏွာပူျပီး ရွက္လွျပီ။ က်ဳပ္ေမြးရပ္ေျမ နတ္ေမာက္ကို ျပန္ပါရေစေတာ့၊ က်ဳပ္ကိုနတ္ေမာက္ျပန္ပို႔ေပး၊ က်ဳပ္ကို နတ္ေမာက္ျပန္ပို ့ေပး၊ က်ဳပ္ကိုနတ္ေမာက္ျပန္ပို ့ေပး” ေတာက္ …. အေတာ္ေသာက္သံုးမက်တဲ့ ကေလးေတြ၊ ဘယ့္ႏွယ့္ကြာငါ့သက္မဲ့ရုပ္ထုကို အသံုးခ်ျပီး တိုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ျပသနာျဖစ္ေအာင္္လိုက္လုပ္ေနရတယ္လို ့၊ ငါေျပာလိုက္မေကာင္းရွိေတာ့မယ္။ မင္းတို ့ေတြစာမဖတ္ၾကဘူးထင္တယ္၊ မင္းတို ့ေျပာေျပာေနတဲ့ငါယူေပးတဲ့လြတ္လပ္ေရးဆိုတာ မရခင္ ေတာင္တန္းေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ခ်င္းေတာင္တန္းေဒသ၊ ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသ၊ ရွမ္းျပည္ေထာင္စု၊ ကရင္နီျပည္ေတြဆိုတာက သူ႔ဟာနဲ႔သူ သီးျခားလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနလာခဲ့ၾကတာကြ၊ ငါကလြတ္လပ္ ေရးေတာင္း ဖို […]

ရီမာန္ထူး  ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရ အဗမာ အုပ္စုေတြက ဒီတိုင္းျပည္ကို  ျပည္ေထာင္စုလို႔ဆိုေပမယ့္လည္း အနစ္ သာရမရွိတဲ့  ျပည္ေထာင္စု အတုသာျဖစ္တယ္ျဖစ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ကို   ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေပးခဲ့ ဂတိအတိုင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ အာဏာရ အဗမာအုပ္စုေတြက ျပည္ေထာင္စုကို ျပည္ေထာင္စု လိုမက်င့္သုံးလို႔ပါ။ တျပည္ေထာင္ စနစ္နဲ့ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းနဲ့သာဆိုင္ျပီး လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းပိုင္တာလုပ္လို႕ျဖစ္တယ္ ။ ဘာ့ေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စု အတုလို႕ ေျပာရ တာလဲ… ၁ ။  ဖဆပလ ေခတ္ – ဒီမိုကေရစီ စနစ္နဲ့ ျပည္ေထာင္စနစ္ကို က်င့္သုံး သေယာင္ေယာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ သမၼတ လုပ္သူဟာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္ရမယ္ […]

ထ႐ိုဂ်န္ျမင္း႐ုပ္ႀကီးထဲမွာ ဘာေတြပါလာသလဲဆိုတာကို Troy ၿမိဳ႕ခံ ထ႐ိုဂ်န္လူမ်ိဳးေတြက မသိခဲ့ ၾကပါဘူး။ ျမင္း႐ုပ္ႀကီးကို သူတို႔ၿမိဳ႕ထဲထိ ယူလာၿပီးတဲ့အခါက်မွပဲ ထ႐ိုဂ်န္ေတြဟာ ျမင္း႐ုပ္ထဲမွာ ပုန္းေအာင္း ပါလာတဲ့ ဂရိလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ Troy ၿမိဳ႕ လည္း ျပာက်သြားခဲ့ပါတယ္။ ျမင္း႐ုပ္ႀကီး ကို ၿမိဳ႕ထဲယူလာတဲ့အခါမွာ ထ႐ိုဂ်န္ေတြကို သတိေပးသူ၊ ကန္႔ကြက္သူေတြရွိေပမယ့္ အဲဒါေတြကို သူတို႔ လစ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ဂရိဒ႑ာရီပံုျပင္တစ္ပုဒ္ေပါ့။ ကရင္နီျပည္မွာေတာ့ ဒ႑ာရီပံုျပင္မဟုတ္တဲ့ျမင္း႐ုပ္ႀကီးတစ္ခု ေရာက္လာပါၿပီ။ သူနဲ႔ပါလာတဲ့ အႏၱရယ္ေတြလည္း ကရင္နီတို႔ရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးအနာဂါတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကရင္နီေတြ ထ ကန္႔ကြက္ၾကတာေပါ့။ ထ႐ိုဂ်န္ျမင္း႐ုပ္နဲ႔မတူတာက လြိဳင္ေကာ္ကျမင္း႐ုပ္နဲ႔ပါလာတဲ့ အႏၱရယ္ေတြက အထင္းႀကီးျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အႏၱရယ္ကိုျမင္ေတာ့ လူထုကိုယ္စား လူငယ္ေတြဦးေဆာင္ၿပီး […]

ရီမာန္ထူး၊ (အျမဲတန္းဗဟိုေကာ္မီတီဝင္ KNPP) မွ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုခ်စ္လွပါတယ္ ဆိုတဲ့ လူေတြ – တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က လြတ္လပ္ေရး ရယူျပီး ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ဖို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမွာ လာျပီး ေဟာေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႕ခြန္းကိုဖတ္ၾကည့္ ပါ ။ ျပီးမွ တိုင္းရင္းသားေတြကပဲ ဆိုးသလား အာဏာရ က်ဳပ္ဒို႕ ဗမာအုပ္စုတိုင္းကပဲ ဆိုးသလားဆိုတာ ဦးေဏွာက္ မွန္သူတိုင္း က သိႏိုင္ၾကမွာပါ။ ယခင္ကဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသား ေဒသမွာလာခဲ့တယ္ ေဟာေျပာ စည္းရုံး ျပီးဂတိကဝတ္ စကားေတြ ေျပာခဲ့ ေပးခဲ့တယ္ ။ ဦးႏ ုကရင္နီျပည္မွာ လာျပီးသည့္ေနာက္ ၊ ျဗတိသွ်ဘုရင္ခံ၏အမႈေဆာင္ […]

ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀ ရက္္ေန ့ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသ အမွတ္ (၂) ခရိုင္၊ ဖားေဆာင္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းက နန္းကစ္ႏွင့္ ဘဟန္းေလာ့ရြာၾကားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပစ္ခတ္မႈဟာ KNPP ဘက္က စတင္ပစ္ခတ္လို ့ KNPP ဘက္ကမွားပါတယ္ဆိုျပီး လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ (Facebook) မွာေရးၾက ရွဲၾကတာေတြကိုေတြ ့ရပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အမ်ားျပည္သူအျမင္ရွင္းေအာင္ျပန္ျပီး ရွင္းလင္းဖို ့လိုအပ္တယ္လို ့ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီစာကိုေရးလိုက္ရတာပါ။ ပထမအခ်က္အေနနဲ ့ ခမရ (၄၂၈) တပ္ဟာ ၂၀၁၃ ခု ဇြန္လ ၂၀ မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ ့ ႏွင့္ […]

Breaking News