ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ကတည္းက ကရင္နီအမ်ိဳးသားတရပ္လံုးတို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိနိပ္ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မွုေအာက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွုအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ိဳးသားတရပ္လံုး၏အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားဖ်က္ဆီးဆံုးရွံုးခံရျခင္းႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္း စသည့္ အဖိနိပ္ခံကရင္နီျပည္သူတို႔၏ အျဖစ္ပ်က္မွတ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အသံတို႔အား အမ်ားျပည္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔အၾကား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကရင္နီသတင္းစဥ္အဖြဲ႔ (KnIC)အား ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)မွ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ KnIC၏ေအာက္တြင္ ၀က္ဆိုဒ္ျဖင့္သတင္းမ်ားျဖန္႔ခ်ိျခင္း၊ ေန႔စဥ္ FM ေရဒီယိုျဖင့္သတင္းမ်ားလြင့္ျခင္းႏွင့္ လစဥ္ဂ်ာနယ္ထုတ္လုပ္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ (၃)ခုျဖင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဘာဏၭာေရးေထာက္ပံ့မွုအခဲခက္မ်ားေၾကာင့္ အထက္ေဖာ္ျပထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲမွ ေန႔စဥ္ FM ေရဒီယိုလုပ္ငန္းႏွင့္ လစဥ္ဂ်ာနယ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ လက္ရွိတြင္ နယ္စပ္ေဒသ၌ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုးႏွင့္ ျပည္တြင္းရံုးထားရွိၿပီး သတင္းမ်ားဆက္လက္ျဖန္႔ခ်ိတင္ဆက္သြားႏိုင္ရန္ ၀က္ဆိုဒ္လုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Breaking News