၁၂၅ႏွစ္ျပည့္ ျမလဲႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္၏ ဂ်ဳဗလီ အခမ္းအနားကို ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ျမလဲရြာတြင္ ဒီကေန႔ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလူထုႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမလဲရြာသည္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ၏ ပထမဦးဆံုးဥကၠဌ ဂိုဘီတူရီ၏ ဇာတိရြာျဖစ္သည္။ Photos – KnIC

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၂၇၅၈ ႏွစ္ျပည့္ ကရင္နီႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အခမ္းအနားကို KNPP ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ႏွင့္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ- KnIC

Breaking News